yáng wèi yáng tóu

羊胃羊头

『羊胃羊头』成语词典解释

羊胃羊头(羊胃羊頭)
拼音:[yáng wèi yáng tóu]
怎么读:

[成语解释]
语出《后汉书·刘玄传》:“其所授官爵者,皆羣小贾竖,或有膳夫庖人,多着绣面衣、锦袴、襜褕、诸于,駡詈道中。
◆查看更多:含有 的成语
羊胃羊头的意思 羊胃羊头的拼音怎么读