diū mào luò xié

丢帽落鞋

『丢帽落鞋』成语词典解释

丢帽落鞋(丟帽落鞋)
拼音:[diū mào luò xié]
怎么读:

[成语解释]
形容紧急匆忙的样子。
◆查看更多:含有 的成语
丢帽落鞋的意思 丢帽落鞋的拼音怎么读