chì chéng xiāng jiàn

赤诚相见

『赤诚相见』成语词典解释

赤诚相见
拼音:[chì chéng xiāng jiàn]
怎么读:

[成语解释]
以至诚之心待人。
[近义词]
忠心耿耿 肝胆相照 披肝沥胆
[反义词]
冷嘲热讽
◆查看更多:含有 的成语
赤诚相见的意思 赤诚相见的拼音怎么读