màn màn cháng

漫漫长夜

『漫漫长夜』成语词典解释

漫漫长夜
拼音:[màn màn cháng yè]
怎么读:

[成语解释]
漫长的黑夜无边无际。
◆查看更多:含有 的成语
漫漫长夜的意思 漫漫长夜的拼音怎么读